Vedtægter

VEDTÆGTER FOR HAVNBJERG LOKALFORENING

Vedtægter for Havnbjerg Lokalforening


§1 Navn og hjemsted
Foreningens navn er Havnbjerg Lokalforening og dens hjemsted er Havnbjerg Sogn.


§ 2 Formål
Foreningen, der er upolitisk, har til formål at varetage interesser for sognets
indbyggere, så det bliver et attraktivt område i Sønderborg Kommune.


§ 3 Bestyrelsen
Foreningen ledes af en bestyrelse på 5-7 medlemmer, valgt blandt
foreningens medlemmer. Valgperioden er 2 år, således at der afholdes valg
hvert år på generalforsamlingen, idet halvdelen af bestyrelsen er på valg i lige
år, resten i ulige år. Genvalg kan finde sted.


§ 4 Generalforsamling
Den årlige generalforsamling afholdes i marts måned og indvarsles 14 dage før.
Indkomne forslag, herunder forslag til vedtægtsændringer, skal være
formanden i hænde 8 dage før generalforsamlingen.
Stemmeberettiget/valgbar til bestyrelsen er bosiddende eller
erhvervsdrivende i Havnbjerg Sogn og som er medlem og fyldt 18 år.
Eventuel afstemning blandt de foreslåede kandidater foretages skriftligt, -
således at der på den udleverede stemmeseddel maximalt må skrives
navnene på de foreslåede kandidater svarende til det antal personer, som er
på valg.

De personer, svarende til det nødvendige antal med højest
stemmetal, er valgt til bestyrelsen, medens de næste er suppleanter i
rækkefølge svarende til stemmetal.

Står 2 eller flere personer lige i stemmetal, trækkes der lod.
På det førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen
konstituerer bestyrelsen sig selv og vælger formand, næstformand, kasserer
og sekretær.
Bestyrelsen udformer selv sin forretningsorden og fastsætter kontingent.
Dagsorden for generalforsamlingen:
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning
3. Kassereren aflægger et revideret regnskab
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
5. Valg af revisor og revisorsuppleant
6. Indkommne forslag
7. Eventuelt


§ 5 Foreningsår
Foreningsåret er 01/01-31/12


§ 6 Tegning
Foreningen tegnes af formanden og kassereren i fællesskab.


§ 7 Hæftelse

Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for
de af foreningen indgåede forpligtelser. Det er alene foreningen, som hæfter
med dens respektive formue. Foreningens medlemmer og
bestyrelsesmedlemmer har ingen økonomisk forpligtelse over for foreningen
udover kontingent.


§ 8 Opløsning

Lokalforeningen kan kun opløses, hvis et flertal af de fremmødte ved 2 på
hinanden følgende møder med 14 dages mellemrum beslutter dette. På det
møde, hvor foreningen endeligt nedlægges, skal det besluttes til hvilket
formål i Havnbjerg Sogn eventuelle pengemidler skal anvendes.


Revideret på generalforsamlingen d. 20.marts 2019